ضوابط آموزش الکترونیکی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  1. مندرجات فرم های ثبت نام بایستی دقیق و صادقانه تکمیل شود.
  2. مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرمهای ثبت نام به عهده شخص داوطلب می باشد.
  3. داوطلب موظف است برنامه های کاری خود را براساس برنامه آموزشی سامانه مهارت آموزی الکترونیکی آموزشگاه تنظیم نماید .
  4. داوطلب موظف است طبق برنامه زمانبندی در دوره کلاسهای عملی و آزمون شرکت نماید.
  5. غیبت غیر موجه بیش از 15 درصد کلاسهای عملی باعث محرومیت داوطلب از ادامه دوره آموزشی مربوطه، شرکت در آزمون و عدم پذیرش در دوره های آتی خواهد شد.
  6. داوطلبی که در حین دوره آموزشی نسبت به ترک دوره اقدام نمایند، 6 ماه از ثبت نام در دوره های سامانه الکترونیکی محروم خواهد شد.
  7. داوطلب موظف است کلیه ضوابط و مقررات آئین نامه های آموزشی و انضباطی سازمان ، قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 و ضوابط سایت های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را رعایت نماید. در غیر اینصورت داوطلب خاطی مطابق مقررات مذکور مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
  8. داوطلبی که با توجه به نظر کمیته انضباطی به سامانه، تجهیزات و ابنیه آموزشگاه خسارت وارد نموده اند موظف به جبران و پرداخت خسارت می باشند.
  9. سازمان هیچگونه تعهدی در قبال ایجاد اشتغال برای افراد آموزش دیده ندارد.